starania o dofinansowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Pismo Samorządu tychowskiego do Ministerstwa o pomoc w ratowaniu

naszego kościoła.

 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lutego 2014 r.


Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego.


W związku z pismem władz miasta Tychowo w sprawie wsparcia działań zmierzających do uratowania zabytkowego kościoła                  parafialnego zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dotacji na remont i renowację Kościoła pw. MBWW w Tychowie,                                   powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie (wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony przez parafię                                        w Tychowie w listopadzie 2013 r. w ramach otwarte-go konkursu MKiDN do programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet                              „Ochrona zabytków”).
Kościół parafialny w Tychowie jest najstarszą zabytkową budowlą w mieście. Świątynia została wzniesiona w średniowieczu,                                  pod koniec XV wieku. W dniu 30 października 1956 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków (nr rejestru A/1685/73).                           Zabytkowe wyposażenie kościoła stanowią: późnogotycki ołtarz główny – tryptyk z początku XVI wieku, krucyfiks z XVIII wieku,                           tablica epitafijna z 1679 r. oraz obraz Adolfa Hyły „Święty Józef z Dzieciątkiem” z 1950 r.
Podczas inwentaryzacji kościoła dokonanej przez państwowego inspektora nadzoru budowlanego okazało się, że tychowski                             kościół jest w bardzo złym stanie technicznym. Najgorzej zachowała się partia szachulcowa konstrukcji, gzyms drewniany został                         silnie osłabiony na skutek działalności owadów, a elewacja kościoła ulega poważnej degradacji. W wielu miejscach ocalałe fachy                               są silnie rozwarstwione i mocno odstają od powierzchni muru. Kościół zagrożony jest destabilizacją konstrukcji, co w efekcie                               może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Obecnie parafianie prowizorycznie podparli kościół drewnianymi stemplami                 umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz, dzięki czemu uzyskano kilkumiesięczne pozwolenie na użytkowanie.
Miasto Tychowo zamieszkuje około dwóch i pół tysiąca mieszkańców, z czego zdecydowana większość to praktykujący wierni                        należący do parafii rzymskokatolickiej. Mieszkańcy, chcąc ocalić przed zniszczeniem ponad pięciusetletni zabytek, utworzyli                             Komitet na rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła w Tychowie. Komitet ten od kilku lat organizuje kwesty i aktywnie zbiera                      pieniądze na ten cel. Do chwili obecnej udało się zebrać około 500 tysięcy zł, co świadczy o olbrzymiej determinacji mieszkańców                            tej miejscowości, których status finansowy jest dosyć niski. Rada Miasta Tychowo również zaplanowała w budżecie gminy środki                finansowe w wysokości 50 tysięcy zł na wsparcie remontu kościoła, niestety wspólnie zgromadzone przez władze miasta                                              i mieszkańców pieniądze nie wystarczą na rewitalizację kościoła, gdyż koszt renowacji obiektu opiewa na kwotę 1 miliona                                       354 tysięcy 848 zł 48 gr.
Kościół pw. MBWW w Tychowie jest istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego miasta i regionu na trwałe wpisanym w jego                     historię. Jako miejsce trwającego przez wieki kultu religijnego stanowi materialne świadectwo sakralnej architektury szachulcowej.               Ponadto kościół jest atrakcją dla turystów z kraju i zagranicy, którzy odwiedzają Tychowo ze względu na leżący niedaleko kościoła              największy w Polsce i jeden z naj-większych w Europie głaz narzutowy – Trygław.
Ze względu na ogromne znaczenie – zarówno dla obecnych, jak i przeszłych pokoleń – tego najstarszego obiektu kultu religijnego                zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe remontu kościoła parafialnego w Tychowie. Kościół ten                              nie otrzymał ze strony naszego państwa pomocy, która pozwoliłaby na uchronienie tego cennego zabytku architektury                            szachulcowej przed całkowitym zniszczeniem.
                                                                                                                                                                 Grażyna Sztark

.............................................................................................................................................................................................................................................................